NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKU

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKU

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKU

Regionální analýza nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku a případová studie lékařské geografie – číslo projektu 80315

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

2015 – 2016, Grantová agentura Univerzity Karlovy

 

Anotace projektu:

Pro naplnění národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je nezbytná znalost rozšíření jednotlivých onemocnění, včetně faktorů ovlivňujících jejich výskyt. Studiu územních rozdílů ve výskytu nemocí z povolání je v Česku věnováno zatím velmi málo pozornosti. Projekt se zabývá výskytem nemocí z povolání ve vazbě na rozložení automobilového průmyslu, tj. odvětví velmi významného pro ekonomiku i průmysl Česka.

Hlavním cílem práce je porozumět faktorům, které ovlivňují úroveň incidenci nemocí z povolání a provést jejich analýzu v kontextu územního rozložení automobilového průmyslu v Česku – především z hlediska jejich lokalizace a postavení v systému dodavatelských řetězců (v rámci globálních produkčních sítí) a vytvořit možnou typologii těchto regionů/podniků. Dále provést analýzu sociálně ekonomických determinant výskytu nemocí z povolání z pohledu lékařské geografie a geografie zdraví.

Projekt navazuje na předchozí výzkumy řešitele (zejména publikace Jarolímek 2013 nebo Jarolímek a Urban 2014). Originalita projektu spočívá v možnosti soustředění se na problematiku sociálních a socio-prostorových nerovností výskytu nemocí z povolání z mnoha různých úhlů pohledu, v určitých případech v pokusu o propojení sociálních aspektů vstupujících do hry a konečně i v pokusu o jisté syntetizující pojetí řešené problematiky.

Na základě zjištěných poznatků a identifikace klíčových problémů budou formulována doporučení pro praxi.

 

Vybrané publikace hlavního řešitele projektu:

  1. JAROLÍMEK, J.; Urban, P.; Pavlínek, P.; Dzúrová, D. (2017): Occupational diseases in the Automotive Industry in Czechia – geographic and medical context. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017; 30(3); (IF=0,780)
  2. JAROLÍMEK, J.; Žídková, V.; Urban, P. (2017): Zdravotní stav zaměstnanců v automobilovém průmyslu – pilotní studie. Praktický lékař 2017; 97(2): 56–60
  3. JAROLÍMEK J., URBAN, P. (2014): Twenty year development of occupational diseases in the Czech Republic: medical and geographical aspects, Central European Journal of Public Health 2014; 22(4): 251-256 (IF=0,798)
  4. JAROLÍMEK J. (2014): Hluk jako spojující článek mezi lékaři a geografy. Informace ČGS, 33, č. 2, s. 13-22.
  5. JAROLÍMEK, J., MARVANOVÁ J. (2014): Profesionální onemocnění obyvatel Středočeského kraje. In: HAMPLOVÁ, L. (ed.): Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje. KHS, Praha 2014. 155–159. ISBN 978-80-260-6836-5.
  6. JAROLÍMEK J. (2013): Nemoci z povolání v automobilovém průmyslu ve Středočeském kraji. Praktický lékař 2013; 93(3): 100-104

Related Portfolios

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top