Projekty

Aktuálně vyšel již třetí newsletter projektu Sophie. K vidění zde.

EURO-HEALTHY

Hlavní řešitel: prof. Paula Santana, UNIVERSIDADE DE COIMBRA,
Garant za ČR:  D. Dzúrová  (1.1.2015–31.12.2017)
HORIZON 2020, PHC-2014-single-stage, Vytváření evropských politik na podporu zdraví vlastního kapitálu,
www: http://www.euro-healthy.eu/

Newsletter ke stažení zde.

Zdravotní nespravedlnosti se v Evropě zvyšují, a to zejména v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a hospodářskou krizí. V zemích s různou úrovní infrastruktury a připraveností systému zdravotnictví, jsou nerovnosti výzvou pro změny politických přístupů. Hlavním cílem tohoto projektu je prosazovat znalosti, které mají největší potenciál pro zlepšení zdraví a dosažení zdravotní rovnosti mezi evropskými regiony, se zvláštním zaměřením na metropolitní oblasti.

REGIONÁLNÍ ANALÝZA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU V ČESKU A PŘÍPADOVÁ STUDIE LÉKAŘSKÉ GEOGRAFIE – ČÍSLO PROJEKTU 80315

RNDr. Jan Jarolímek, MBA; doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
2015 – 2016, Grantová agentura Univerzity Karlovy

Pro naplnění národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je nezbytná znalost rozšíření jednotlivých onemocnění, včetně faktorů ovlivňujících jejich výskyt. Studiu územních rozdílů ve výskytu nemocí z povolání je v Česku věnováno zatím velmi málo pozornosti. Projekt se zabývá výskytem nemocí z povolání ve vazbě na rozložení automobilového průmyslu, tj. odvětví velmi významného pro ekonomiku i průmysl Česka.

Hlavním cílem práce je porozumět faktorům, které ovlivňují úroveň incidenci nemocí z povolání a provést jejich analýzu v kontextu územního rozložení automobilového průmyslu v Česku – především z hlediska jejich lokalizace a postavení v systému dodavatelských řetězců (v rámci globálních produkčních sítí) a vytvořit možnou typologii těchto regionů/podniků. Dále provést analýzu sociálně ekonomických determinant výskytu nemocí z povolání z pohledu lékařské geografie a geografie zdraví.

Projekt navazuje na předchozí výzkumy řešitele (zejména publikace Jarolímek 2013 nebo Jarolímek a Urban 2014). Originalita projektu spočívá v možnosti soustředění se na problematiku sociálních a socio-prostorových nerovností výskytu nemocí z povolání z mnoha různých úhlů pohledu, v určitých případech v pokusu o propojení sociálních aspektů vstupujících do hry a konečně i v pokusu o jisté syntetizující pojetí řešené problematiky.

Na základě zjištěných poznatků a identifikace klíčových problémů budou formulována doporučení pro praxi.

QUEER GEOGRAFIE: KOMODIFIKACE, SEGREGACE A GLOBALIZACE SEXUÁLNÍCH IDENTIT VE MĚSTECH?

Hlavní řešitelé: RNDr. Michal Pitoňák; Doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D.
2014-2015 – Grantová agentura Univerzity Karlovy

Tento projekt má za cíl zkoumat socio-prostorovou organizaci sexuálních menšin, především pak potenciální segregaci, komodifikaci a globalizaci jejich subkulturního života. Pozornost bude zaměřena na studium významu nejběžnějších komerčních gay/lesbických prostorů, dojde ke kritické analýze a stanovení hlavních faktorů, nutných pro jejich existenci. Budou identifikovány hlavní významy těchto prostorů, jejich vliv na formování a vyjednávání sexuálních identit, socializaci a subverzi či upevnění heteronormativity. Intenzivně studovanou oblastí bude Praha, zodpovězeny budou otázky týkající se potenciální přítomnosti „gay čtvrti na Vinohradech“ a kriticky bude zhodnocen rostoucí význam „gay/lesbické“ ekonomiky. Součástí projektu bude také hledání možné existence tzv. queer prostorů, vyjasnění jejich odlišnosti od typických „gay/lesbických“ prostorů.

ANALÝZA VZTAHU ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ MLÁDEŽE A SOCIOGEOGRAFICKÝCH DETERMINANT PROSTŘEDÍ

Hlavní řešitel: doc. D. Dzúrová
Spoluřešitelé: dr. J. Spilková, dr. L. Csémy, mgr. L. Kážmér, mgr. M. Syrovátková
2011-2015 –Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR

Projekt si klade za cíl analyzovat zdravotně rizikové chování a životní styl české mládeže ve vztahu k zdravotnímu stavu a rizikovému chování celé populace v regionálním a sociogeografickém kontextu. Je zjevné, že současná mládež vykazuje vzrůstající trend rizikového chování, včetně konzumace drog, a také určitou ztrátu tradičních hodnot jako výsledek složitých vztahů v současné transformující se společnosti. Zájem tohoto projektu se pak zaměřujeme především na školní prostředí, ve kterém mládež tráví značnou část dne.

DEVELOPING METHODOLOGIES TO REDUCE INEQUALITIES IN THE DETERMINANTS OF HEALTH (DEMETRIQ)

Hlavní řešitelé: Prof. Johan Mackenbach (Erasmus Medical Centre, Rotterdam), Prof. Margaret Whitehead (University of Liverpool)
Spoluřešitelka v rámci konsorcia: doc. D. Dzúrová
2011-2014 – Seventh Framework European Programme

Cílem mezinárodního projektu je vytvořit, zhodnotit a zdokonalit metodiky pro posuzování vlivu sociálních, ekonomických a zdravotních politik. Cílem je rovněž hodnocení dopadu a efektivity těchto nástrojů a rozvoj inovativních technik pro jejich hodnocení v Evropě.
Více informací o mezinárodním projektu najdete [zde] [newsletter 2013]

EVALUATING THE IMPACT OF STRUCTURAL POLICIES ON HEALTH INEQUALITIES AND THEIR SOCIAL DETERMINANTS AND FOSTERING CHANGE (SOPHIE)

Hlavní řešitel: prof. C. Borrell (Agencia de Salut Pública de Barcelona)
Garant za ČR: doc. D. Dzúrová
Spoluřešitelé: dr. J. Spilková, rndr. M. Pitoňák, mgr. P. Winkler
2011-2015 – Seventh Framework European Programme

Projekt je zaměřen na strukturální politiky vyrovnávající se s příčinami nerovností ve zdravotním stavu obyvatel zemí zařazených do projektu. Cílem je hodnocení dopadu a efektivity těchto nástrojů a rozvoj inovativních technik pro jejich hodnocení v Evropě.
Více informací o mezinárodním projektu najdete [zde] [pdf]

SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN MORTALITY: EVIDENCE AND POLICIES IN CITIES OF EUROPE, INEQ-CITIES

Hlavní řešitel: C. BORRELL (Agencia de Salut Pública de Barcelona)
Garant za ČR: doc. D. Dzúrová
Spoluřešitelé: dr. H. Pikhart, mgr. J. Láchová
2009-2012 – Seventh Framework European Programme

Projekt má za cíl analýzu sociálních determinant zdraví, resp. územních nerovností úrovně úmrtnosti v kontextu sociálně-ekonomických ukazatelů a intervencí v městských částech vybraných 17ti evropských měst, včetně Prahy. Projekt má rovněž za cíl vypracovat doporučení pro řešení nerovností ve zdraví obyvatel evropských měst a jejich městských celků.
Více informací o tomto mezinárodním projektu naleznete [zde]

GEOGRAFIE ALTERNATIVNÍCH POTRAVINOVÝCH SÍTÍ A UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

Hlavní řešitel: dr. J. Spilková
2012-2015 – Grantová agentura ČR

Cílem projektu je představit základní formy alternativních potravinových sítí a popsat jejich šíření v ČR. Dále se projekt zaměřuje na identifikaci potenciálu pro produkci „lokálních“ potravin a analyzuje povědomí a zájem o tyto potraviny a sociální i prostorový kontext jejich spotřeby

GEOGRAFIE A MALOOBCHOD: FENOMÉN NAKUPOVÁNÍ V POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI A PROSTORU

Hlavní řešitel: dr. J. Spilková
2012-2015 – Grantová agentura ČR

Předkládaný postdoktorský projekt se zabývá problematikou veřejného konsenzu a plánování velkoplošných maloobchodních jednotek. Klade si za cíl také analyzovat spotřební chování a názory společnosti (či její postoje) na rozsáhlou a dynamickou výstavbu těchto velkoplošných jednotek v posledních letech. Dotýká se tak několika oblastí spojených s tématem nakupování a uvádí výzkumné otázky, které by měly vést k etablování nové výzkumné agendy v oblasti nejen sociální geografie, ale také v dalších (sociálních) vědách. Výstupem celého postdoktorského projektu bude učebnice (či spíše monografie) geografie maloobchodu v češtině, která pokryje širokou paletu vybraných témat v této oblasti.

PRIESTOROVÁ DISTRIBÚCIA ÚMRTNOSTI A JEJ SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI V OBYVATEĽSTVE MIEST ČESKEJ REPUBLIKY NA ZAČIATKU 21. STOR.

Hlavní řešitelé: mgr. L. Kážmér, doc. D. Dzúrová
2013-2014 – Grantová agentura Univerzity Karlovy

Hlavným cieľom projektu je identifikácia socioekonomickej diferenciácie v úmrtnosti obyvateľstva vybraných českých miest, žijúceho v dostatočne rozlíšiteľných štatistických jednotkách, a to za účelom podrobnej intenzitnej, štruktúrnej a priestorovej analýzy úmrtnosti, pozorovanie vývoja týchto štruktúr v intercenzálnom období (r. 2001 – 2011) a uskutočnenie prierezovej ekologickej štúdie socioekonomickej deprivácie obyvateľstva ČR vo vzťahu k príslušným úmrtnostým charakteristikám jednotiek. Mestá zahrnuté do analýz projektu predstavujú štyri počtom obyvateľov najpočetnejšie mestá ČR – Praha (1,257 mil.), Brno (371 tis.), Ostrava (303 tis.), Plzeň (169 tis.). V nadväznosti k cieľom projektu budú z metodického hľadiska použité nové, pokrokové štatisticko-analytické metódy vychádzajúce z princípov zovšeobecneného zmiešaného modelovania (generlized mixed modeling) s fixným i náhodným efektom, zohľadňujúce priestorovú štruktúru i vzájomnú previazanosť (autokoreláciu) analyzovaných štatistických jednotiek (v odbornej literatúre často nazývané termínom bayesovské metódy pre mapovanie chorôb – bayesian disease mapping methods).

NOČNÍ PRAHA: VNÍMÁNÍ A REALITA MĚSTSKÉHO PROSTORU

Hlavní řešitelé: dr. J. Spilková, mgr. M. Pixová
2008-2009 –Grantová agentura Univerzity Karlovy

SOCIAL DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH. FINANCE AND DELIVERY OF MENTAL HEALTH SERVICES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Hlavní řešitel: The Global Center for Health Economics and Policy Research, University of California, Berkeley
Spoluřešitelé: dr. J. Spilková, dr. E. Dragomirecká, dr. M. Lustigová
2008-2009 – Fogarty/US

MENTAL HEALTH AND POLICY RESEARCH TRAINING FOR CZECH AND SLOVAK POST-DOCTORAL SCHOLARS PROGRAM – Advisory Committee UC Berkeley

Spoluřešitelé: doc. D. Dzúrová, dr. J. Spilková, dr. E. Dragomirecká, dr. M. Lustigová.
2006-2011 – Fogarty/US

Projekt je založen na mezinárodní spolupráci odborníků z University of California, Berkeley a Univerzity Karlovy v Praze. Projekt umožňuje propojení vědeckého výzkumu s univerzitní výukou, a to jak v doktorském stupni, tak i v post-doktorském. Hlavní vědecký cíl projektu spočívá v řešení závažných a společensky významných otázek v oblasti duševního zdraví a jeho determinant, a to v kontextu otázek řízení a financování zdravotnictví a procesů formování a realizace veřejné politiky.

QUALITY OF CARE AND QUALITY OF LIFE FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL AND PHYSICAL DISABILITIES: INTEGRATED LIVING, SOCIAL INCLUSION AND SERVICE USER PARTICIPATION

Hlavní řešitel: prof. Mick J Power, Clinical Psychology, School of Health and Social Science, University of Edinburgh
Hlavní řešitel za ČR: dr. E. Dragomirecká
Spoluřešitelé: dr. J. Prajsová, doc. D. Dzúrová
2005-2008 – Sixth Framework European Programme

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top